Att Iscensätta Barockmusik

 

Operabyrån ingår 2014-2015 i det konstnärliga forskningsprojektet "Att iscensätta barockmusik - och belysa tidlösa genusfrågor". Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och genomförs i samarbete med KMH och professor Cecilia K Hultberg.

Projektets syfte är att undersöka samband mellan Operabyråns konstnärliga arbete på en frilansmarknad och musikernas strategier för att ta sig an genusfrågor och kommunicera detta med olika publikgrupper. Mer precist är avsikten att kartlägga utvecklingen av berättande sceniska framföranden av barockmusik som en metod för att problematisera genusfrågor som finns representerade i musiken. Syftet är också att kartlägga de väsentliga aspekterna i musikernas sätt att interagera med olika publikgrupper. 

Samarbetet sker i en metod som inspireras av den deltagande aktionsforskning som Cecilia K. Hultberg utvecklat i sina tidigare konstnärliga forskningsprojekt: Musikerna och forskaren genomför var och en individuella analyser, varefter forskarteamet tillsammans följer upp dessa gemensamt. 

Under förberedelserna av föreställningarna kommer musikerna att föra loggböcker om sina överväganden. Föreställningar, liksom viktiga delar av förberedelserna kommer också att dokumenteras på video/DV. 

Genom att musikernas och forskarens förförståelse delvis är gemensam men delvis skiljer sig åt, kan de tillsammans belysa ett område som de just för tillfället fokuserar på från olika, men närliggande positioner. Därmed kan de nå djupare än var och en skulle göra individuellt. Detta är särskilt viktigt för att greppa den outtalade, språkligt oformulerade dimensionen av konstnärlig verksamhet.

Projektet kartlägger möjligheter att genom konstnärlig verksamhet undersöka och problematisera sociala frågor som både är angelägna och tidlösa, och bidrar därigenom till ny kunskap om utforskande konstnärliga verksamhet med hög samhällelig relevans. Studien har också betydelse för metodutveckling inom konstnärlig forskning, liksom för högre musikutbildning när det gäller livslångt lärande och konstnärlig utveckling samt frilansande entreprenörskap.

Klicka här för mer information om forskningen!